» Any undesirable or troublesome plant,
especially one that grows profusely
where it is not wanted «

17th Nov

Creating Collective Change: Wandel.BAR

Ënnert dem Moto “Creating Collective Change” wëlle mir Initiativë virstellen, déi aktiv un alternative Forme vun zesumme liewen an zesummen ëmsetze schaffen. Dëst kënnen Initiativen am sozialen, kulturellen oder ökologesche Beräich


11th Nov

Interview: MOVE.

Jugendgrupp, Projeten, Aktivitéiten an Ëmweltbildung mat a fir Jonker.   Move. ass de Jugendgrupp vum Mouvement Ecologique. Wat heescht et sech als Jonken an enger Ëmweltorganisatioun ze


LGBTQI
11th Nov

LGBTQI

Lesbian / Gay / Bisexual / Transgender / Queer / Intersex   De Jeff Mannes ass en lëtzebuergeschen Aktivist, den sech virun allem fir d’Rechter vun


Centre-de-retention
11th Nov

Centre de rétention

Un centre de rétention est un lieu de privation de libertés, généralement utilisé pour interner les personnes issues de l’immigration illégale. “Merci, Här President. Dir


Migration-im-Wandel
10th Nov

Migration im Wandel

5 Fragen an Lisa Li. Lisa Li ist Juristin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Luxemburg. Im Rahmen des Projektes „European Migration Network“