» Any undesirable or troublesome plant,
especially one that grows profusely
where it is not wanted «

LGBTQI
11th Nov

LGBTQI

Lesbian / Gay / Bisexual / Transgender / Queer / Intersex   De Jeff Mannes ass en lëtzebuergeschen Aktivist, den sech virun allem fir d’Rechter vun