» Any undesirable or troublesome plant,
especially one that grows profusely
where it is not wanted «

transition
25th Feb

Creating Collective Change: Transition

Gesellschaftleche Wandel ka vu Gemeinschaftsinitiativen ugestouss ginn. An der véierter Editioun vun onser “Creating Collective Change” Serie stelle mer iech Transition Bewegung vir. Wieder Infoen


17th Nov

Creating Collective Change: Wandel.BAR

Ënnert dem Moto “Creating Collective Change” wëlle mir Initiativë virstellen, déi aktiv un alternative Forme vun zesumme liewen an zesummen ëmsetze schaffen. Dëst kënnen Initiativen am sozialen, kulturellen oder ökologesche Beräich